فرم رزرو آنلاین نوبت

جهت تکمیل فرم دریافت وقت موارد زیر را در نظر داشته باشید

  • نوبت ثبت شده قابل تغییر نمی باشد.

  • حداقل نیم ساعت قبل از زمان رزرو شده در محل حاضر باشید.

  • زمان رزرو شده زمان حضور شما در مطب می باشد و زمان ویزیت ممکن است با تاخیر انجام شود.